เทศบาลตําบลแม่คํา อ.แม่จัน จ.เชียงราย

MAEKHAM MUNICIPALITY

ไฟล์ดาวน์โหลด

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประกาศเทศบาลตำบลแม่คำ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน ประกาศเทศบาลตำบลแม่คำ เรื่องมาตรการเพื่อการบริหารงานด้วยความโปร่งใส ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการพนักงานจ้างและลูกจ้างของเทศบาลตำบลแม่คำ แนวปฏิบัติการเสริมสร้างวินัย-คุณธรรม-จริยธรรมและป้องกันการทุจริต-เทศบาลตำบลแม่คำ แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลตำบลแม่คำ นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี-ของเทศบาลตำบลแม่คำ คู่มือ การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ แผนต่างๆ เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่คำ งานช่าง งานการศึกษา กิจกรรม / โครงการ งานพัสดุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.แม่คำ
OIT-ข้อมูลองค์กร
O3-อำนาจหน้าที่ O4-แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน O5-ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน O10-แผนดำเนินงานประจำปี O11-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน O12-รายงานผลการดำเนินงานประจำปี O13-มาตรฐานการปฏิบัติงาน O14-มาตรฐานการให้บริการ O15-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ O17-รายงานการใช้งบประมาณรอบ 6 เดือน O18-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี O21-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง O22-ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี O23-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน O25-สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี O27-การมีส่วนร่วม O28-เจตจำนงสุจริต O29-การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร O30-การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร O31-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต O32-33-การกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจรติ O33-ควบคุมภายใน เทศบัญญัติ แผน
IIT ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน EIT ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ITA
01 โครงสร้าง 02 ข้อมูลผู้บริหาร 03 อำนาจหน้าที่ 04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 05 ข้อมูลการติดต่อ 06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 07 ข่าวประชาสัมพันธ์ 08 Q&A 09 Social Network 10 แผนดำเนินงานประจำปี 11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน 12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 13 คู่มือหรือมาตฐานการปฏิบัติงาน 14 คู่มือหรือมาตฐานการให้บริการ 15 ข้อมูลเชิงสถิติการใช้บริการ 16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการ 17 E-Service 18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน 20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 32 ช่องการรับฟังความคิดเห็น 33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน 41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 46 มาตรการป้องกันการรับสินบน 47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
แผนอัตรากำลัง แผนพัฒนาท้องถิ่น คู่มือประชาชน รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี การป้องกันการทุจริต กฏหมายท้องถิ่น
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่ม พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (รวมแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562)
การส่งเสริมความโปร่งใส ทต.แม่คำ
รายงานทางการเงิน งานแผนและงบประมาณ งานสาธารณสุข กิจการสภาฯ แบบสอบถามความคิดเห็นประชาชน งานสารสนเทศ
เอกสาร-แบบฟอร์ม ต่างๆ
งานการเจ้าหน้าที่ งานพัฒนาชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบัญญัติ งานพัฒนารายได้ การจัดการองค์ความรู้ (KM)

ร้องเรียน - ร้องทุกข์

เรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ รายละเอียด วันที่ สถานะ
zoloft and cialis รายละเอียด 28 ส.ค. 2564 รอตรวจสอบ
cialis interaction รายละเอียด 28 ส.ค. 2564 รอตรวจสอบ
cialis viagra mix รายละเอียด 28 ส.ค. 2564 รอตรวจสอบ
tadalafil navi mumbai รายละเอียด 30 ส.ค. 2564 รอตรวจสอบ
order generic cialis softtabs online รายละเอียด 08 ก.ย. 2564 รอตรวจสอบ
cialis erection quality รายละเอียด 10 ก.ย. 2564 รอตรวจสอบ
equivalence dosage viagra vs cialis รายละเอียด 11 ก.ย. 2564 รอตรวจสอบ
cost of cialis cvs รายละเอียด 11 ก.ย. 2564 รอตรวจสอบ
cialis herbal รายละเอียด 15 ก.ย. 2564 รอตรวจสอบ
miligrams of daily cialis รายละเอียด 17 ก.ย. 2564 รอตรวจสอบ
cialis modo do uso รายละเอียด 17 ก.ย. 2564 รอตรวจสอบ
cialis for 3 way รายละเอียด 21 ก.ย. 2564 รอตรวจสอบ
taking cialis with viagra รายละเอียด 21 ก.ย. 2564 รอตรวจสอบ
cheap cialis generic levitra viagra รายละเอียด 23 ก.ย. 2564 รอตรวจสอบ
cialis daily price รายละเอียด 26 ก.ย. 2564 รอตรวจสอบ
cialis effective rate รายละเอียด 02 ต.ค. 2564 รอตรวจสอบ
comparison of levitra viagra cialis รายละเอียด 10 ต.ค. 2564 รอตรวจสอบ
superior cialis รายละเอียด 11 ต.ค. 2564 รอตรวจสอบ
ldoes cialis effect the brain รายละเอียด 11 ต.ค. 2564 รอตรวจสอบ
biblioth ques sp cialis es รายละเอียด 11 ต.ค. 2564 รอตรวจสอบ
tadalafil experience รายละเอียด 30 ต.ค. 2564 รอตรวจสอบ
buy cialis generic online cheap รายละเอียด 30 ต.ค. 2564 รอตรวจสอบ
viagra cialis euros puntagorda รายละเอียด 31 ต.ค. 2564 รอตรวจสอบ
cialis buy cialis online รายละเอียด 01 พ.ย. 2564 รอตรวจสอบ
prices pill comparison cialis viagra รายละเอียด 04 พ.ย. 2564 รอตรวจสอบ
tadalafil professional รายละเอียด 05 พ.ย. 2564 รอตรวจสอบ
us based licensed pharmacy cialis รายละเอียด 05 พ.ย. 2564 รอตรวจสอบ
fake cialis safe รายละเอียด 07 พ.ย. 2564 รอตรวจสอบ
единици за измерване на информация รายละเอียด 08 พ.ย. 2564 รอตรวจสอบ
who pays for cialis รายละเอียด 08 พ.ย. 2564 รอตรวจสอบ
viagra and cialis drugs รายละเอียด 09 พ.ย. 2564 รอตรวจสอบ
is generic cialis good รายละเอียด 10 พ.ย. 2564 รอตรวจสอบ
when did cialis become generic รายละเอียด 10 พ.ย. 2564 รอตรวจสอบ
cialis with cymbalta รายละเอียด 12 พ.ย. 2564 รอตรวจสอบ
how cialis works for me รายละเอียด 13 พ.ย. 2564 รอตรวจสอบ
male enhancement viagra and cialis รายละเอียด 15 พ.ย. 2564 รอตรวจสอบ
cialis 10 or 20 mg รายละเอียด 05 ธ.ค. 2564 รอตรวจสอบ
online cialis no prescription รายละเอียด 06 ธ.ค. 2564 รอตรวจสอบ
cialis com รายละเอียด 06 ธ.ค. 2564 รอตรวจสอบ
cialis heart attack stroke รายละเอียด 07 ธ.ค. 2564 รอตรวจสอบ
maximum dosage cialis รายละเอียด 09 ธ.ค. 2564 รอตรวจสอบ
cialis nederland รายละเอียด 19 ธ.ค. 2564 รอตรวจสอบ
cialis generic order online bad experience รายละเอียด 19 ธ.ค. 2564 รอตรวจสอบ
cialis 30mg รายละเอียด 20 ธ.ค. 2564 รอตรวจสอบ
Slot Machines, Casino Slots, Spin Casino. รายละเอียด 21 ธ.ค. 2564 รอตรวจสอบ
รายละเอียด 24 ธ.ค. 2564 รอตรวจสอบ
Тренажер типа бубновского รายละเอียด 24 ธ.ค. 2564 รอตรวจสอบ
us cialis pharmacy รายละเอียด 31 ธ.ค. 2564 รอตรวจสอบ
cialis cos รายละเอียด 05 ม.ค. 2565 รอตรวจสอบ
cialis craigslist รายละเอียด 06 ม.ค. 2565 รอตรวจสอบ
lilly cares cialis รายละเอียด 07 ม.ค. 2565 รอตรวจสอบ
cialis and highy blood pressure รายละเอียด 08 ม.ค. 2565 รอตรวจสอบ
grapefruit and cialis รายละเอียด 09 ม.ค. 2565 รอตรวจสอบ